Domů
Co nabízím
Ceník
Informace
Z praxe
Dotazy (občané)
Objednávka (podnikatelé)
Kontakt


Jednatel a ředitel společnosti v jedné osobě.

12.10. 2011

Jednatel společnosti může být i ředitelem téže společnosti, jsou -li přesně definovány funkce. Funkce jednatele je vykonávána prostřednictvím Smlouvy o výkonu funkce jednatele podle obchodního zákoníku, zatímco funkce ředitele v pracovněprávním vztahu se řídí jmenovací listinou, v níž nesmí být druh práce výkon funkce jednatele, protože ředitel je osobou závislou podle zákoníku práce a není statutární orgán. Kromě dokumenttů potřebných k činnosti je vhodný též vntřní organizační předpis o funkčním zařazení , kdy jednatel je zmocněn ze zákona a ředitel nabývá zmocnění podle zákoníku práce, které nesmí překročit,  dále o stoprocentní odpovědnosti jednatele ze zákona  ve všech úkolech, kdy ho zavazuje i jednání jiné osoby v jeho společnosti a dále o omezené odpovědnosti za škody ředitele podle zákoníku práce, dále o dalších jednání a podepisování osob= ředitelů, vedoucích úseků a dalších podřízených zaměstnanců. Z předpisu musí vyplývat, že statutární orgán je jednatel = ustanovená osoba zmocněná zákonem jednat za společnost i ve společnosti = přímé zmocnění a dále z předpisu musí vyplývat, že svěří -li jednatel ředitelům ( vedoucím pracovníkům) jakoukoli činnost, je tento pracovník povinen vykonávat činnost v duchu zmocnění  podle zákoníku práce, nesmí toto zmocnění ( zastupování) překročit a musí tuto činnost vykonávat na základě pokynů jednatele, neboť je závislou osobou . ( od 1.1.2012 bude změna )Jenatel jako takový je orgán s právem zastupování, tedy s přímým právem   k  jednání, vedení, organizování, řízení,kontrolování podřízených a pod. a je zaměstnavatelem. Jednatel má právo za výkon své  činnosti na odměnu, kterou schvaluje valná hromada. Má -li jednatel odměnu  nižší než je rozhodný příjem jednatele - např. 5000 Kč, nemá nárok na srážkovou daň. Daň z příjmu musí být zálohová a jednatel může podepsat Prohlášení ke slevě na dani.Z odměny nižší než je rozhodný příjem se tedy odvede záloha na daň z přímu a zdravotní pojištění, přičemž zdravotní pojištění se dopočítá do minimální mzdy ( r. 2011   8000.- Kč). Má -li jednatel odměnu alespoň ve výši rozhodného příjmu podle § 8 odst. 2, zák. 155/95 Sb, o důchodovém pojištění ( v r. 2011  6200.- Kč), pak je důchodově pojištěn, doba v níž měl jednatel odměnu alespoň ve výši rozhodného příjmu se mu započítává jako odpracovaná na důchod a dostane za kalendářní rok evidenční důchodový list. Důchodové pojištění se z odměny odvede  jen ve výši 21,5 % , protože jednatel není ze zákona nemocensky pojištěn ( v době nemoci bude jeho nepřítomnost omluvena, ale nedostane nemocenské dávky). Z odměny ve výši alespoň rozhodného příjmu se odvede záloha na daň z příjmu, zdravotní pojištění ( dopočte se do min. mzdy) a důchodové pojištení. Jeho odměna se eviduje na mzdovém listu a je včetně odvodů nákladem společnosti Jednatel má nárok na cestovné, jež je též nákladem společnosti. Nemá -li jednatel měsíční odměnu žádnou, je osobou bez příjmů a zdravot. pojištění si hrafí sám. Protože jednatel není nemocensky pojištěn, společnost z odměny jednatele neodvádí pojištění odpovědnosti za zaměstnance. Jednatel nemá nárok na podíl na zisku.(Leda by byl současně i společníkem s.r.o. a podíl na zisku by obdržel po schválení podílů valnou hromadou jakožto společník. Podíl na zisku společníka není nákladem společnosti a zdaní se srážkovou daní § 36 ZDP)

Jednatel však může být i ředitelem s.r.o. V tom případě má odměnu z výkonu činnosti  jednatele podle obchodního zákoníku a další příjem ( mzdu) z výkonu práce ( funkce) ředitele podle zákoníku práce = má tedy dvě činnosti a dvě smlouvy. Denně může vykonávat dvě hodiny funkci jednatele a zbytek času funkci ředitele.  Ředitel ( ředitelé = finanční,ekonomický,obchodní,provozní,technický,personální,výrobní,ředitel závodu,pobočky,ap.) je však podřízen jednateli a je povinen dbát příkazů jednatele, Ředitel a jednatel v jedné osobě má vcšak odpovědnost jako jednatel. Působnost ředitele musí být vymezena zmocněním VH, které ředitel nesmí překročit a dále musí být vymezena náplní práce = může vyhledávat a zajišťovat rozvoj společnosti,navazovat kontakty s dodavateli i odběrateli, dále může  kontrolovat práci jemu podřízených osob, může předkládat návrhy prezentace, návrhy vnitropodnikových směrnic, může komunikovat s úřady ap. Výsledky své práce předkládá jednateli, návrhy předkládá jednateli a z veškeré své činnosti se zodpovídá jednateli. Jednatel  výsledky posoudí, případně nařídí změny a výkony, které musí posoudit valná hromada, předkládá jednatel valné hromadě. Řediteli jsou podřízeni vedoucí jednotlivých oddělení ( vedoucí účtárny, manažér dílny) a vedoucím pracovníkům jsou podřízeni ostatní zaměstnanci. Hierarchická organizace = viz vnitřní předpis. Příjem ředitele podléhá dani ze závislé činnosti,zdravotnímu pojištění, důchodovému pojištění, nemocenskému pojištění a odvádí se z něj pojistné odpovědnosti ( viz pracovní úrazy, např. Kooperativa). Eviduje se mzdový list ředitele a evidenční důchodový list. Pokud je ředitel práce neschopen, má nárok na náhradu a nemocenské dávky. Ředitel má nárok na cestovné. Příjmy, pojištění i cestovné jsou nákladem společnosti Odpovědnost za škody způsobené ředilem je omezená . Případná náhrada za škodu spočívá v násobku mzdy. Proto činnost ředitel ( ředitelů) podléhá schválení jeho nadřízeným jednatelem - orgánem. Ředitel není orgán, neboť v s.r.o. je nejvýše postaven jednatel. Jestliže je ředitelem i jednatelem jedna osoba, vždy musí mít ředitel zmocnění k zastupování ve společnosti a má -li to být zastupování jednatele např. k podpisu smlouvy,s osobou vně společnosti, musí být plná moc vystavena k uzavření a podpisu  konkrétní smlouvy , tato plná moc je pak součástí smlouvy a plnou odpovědnost za uzavření smlouvy nese jednatel ( ředitel ji nepodepisoval z vlasní vůle, ale v zastoupení jednatele) Ale jestliže jedna osoba vykonává ve společnosti dvě funkcu, musí být každá listina podepsána jednatelem, neboť sám sobě nemůže udělit plnou moc. Osoba vykonávající tyto funkce musí sama na sebe pohlížet jako na dvě osoby a za každou osobu jednat podle svých práv a povinností a to podle mezí výkonu funkcí.

Jestliže  jednatel je ředitelem a ještě společníkem, pak musí na sebe pohlížet jako na tři osoby a za každou jednat zvášť podle svých práv a povinností. Jestliže tatáž osoba - společník, vykovává pro společnost ješte práci na základě pracovní smlouvy - například prodavač, pak má 3 mzdové listy. Jeho příjmy se vypočítají dle textu výše zvlášť a zálohy na daň se odvedou společně. Jestliže stejná osoba má uzavřenou ještě smlouvu o provedení práce podle zákoníku práce např. na vymalování místností a tato odměna je do výše 5000.- Kč, pak z této odměny lze srazit 15% srážkovou daní a k ostatním příjmům se již nepřičítá ( pokud nemá podepsané Prohlášení o slevě na dani ) .Jestliže společník vykonává práci pro společnost bez pracovní smlouvy, pak se řídí odměna společníka obchodním zákoníkem a výpočet je stejný jako u odměny  jednatele. Společník nemůže dostávat zálohy na zisk. Může obdržet pouze podíl na zisku po schválení výsledků hospodaření valnou hromadou. Jestliže společník nevykonává pro společnost práci, ale dostane odměnu, pak tato odměna není nákladem společnosti a podléhá § 25 ZDP.

Jestliže je jednatel jedinným společníkem s.r.o.,a nemá zaměstnance, pak nemůže být  ředitelem, protože nemá žádné podřízené a tudíž podle zákoníku práce nemůže být ani vedoucím pracovníkem. Tento jednatel nemůže používat ani název ředitel, protože v s.r.o. jako takové, tento termín neexistuje a ředitel v s.r.o. není statutární orgán, tedy není nejvýše postavenou osobou v s.r.o., zmocněnou přímo zákonem.

 

 

 
Možnosti

 
Vytisknout článek
Vytisknout článek

Design layout by Pavel a Pavlina Knotkovi (c) 2007.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund